Vyberte stránku

GDPR

Informace poskytovaná subjektu údajů o zpracovávaných osobních údajích

Naše společnost AREA TZB a.s., IČ: 25740351, zpracovává následující osobní údaje:

Informace o osobních údajích pro zaměstnance  písemné sdělení

Informace o osobních údajích pro ostatní subjektu údajů – internet

Oznamovací text:

Ve společnosti působí QM, mail: gdpr(zavináč)areatzb.cz

V případě uplatnění Vašich níže uvedených práv, které by naše společnost řešila, kontaktujte prosím QM.

Máte právo požádat správce osobních údajů – naši společnost o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, o přístup k těmto osobním údajům.

Máte právo na jejich opravu Vašich osobních údajů (v případě nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů),

Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 •  osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
 • odvoláte Váš souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování
 • vznesete námitky proti zpracování (viz dále) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie (EU) nebo právu ČR, které se na naši společnost vztahuje
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnostipřímo dítěti (13 let – věk),

Jsou stanoveny důvody, kdy se toto Vaše právo neuplatní.

Máte právo na omezení zpracování.

 •  v případě Vašeho popření přesnosti na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit
 • Zpracování je protiprávní a a žádáte místo výmazu osobních údajů omezení jejich použití

Můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů v případech, kdy se vaše osobní údaje zpracovávají na základě zpracování, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni a v případě zpracování, které je prováděno pro účely našich oprávněných zájmů.

Máte právo požádat naši společnost o získání/předání (Právo na přenositelnost) Vašich osobních údajů v případě, že zpracování vašich osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu (dle Nařízení GDPR – podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b)) a zpracování se provádí automatizovaně.

V případě osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, Máte právo tento svůj souhlas odvolat.

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

V případě, že dojde v rámci zpracování osobních údajů naší společností k porušení zabezpečení osobních údajů, které bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámíme toto porušení bez zbytečného odkladu na našich webových stránkách a v případě, že budeme mít Vaše kontaktní údaje (telefon a mailovou adresu také přímo Vám.

Právní základ:Zákon č. 262/2006 Sb., Zákon č. 90/2012 Sb., Zákon č. 455/1991 Sb., Zákon č. 89/2012 Sb., Zákon č. 418/2011 Sb., Zákon č. 499/2004 Sb., Zákon č. 227/2000 Sb. (v platném znění)

Fyzické osoby – zaměstnanci společností, úřadů a orgánů,se kterými jedná na základě obchodního vztahu nebo na základě zákonných povinností

Jméno a příjmení

 •  Mailová adresa
 • IP adresa
 • Rodné číslo (tyto a následující údaje jsou shromážděny výhradně u kvalifikačních dokladů zaměstnance – např. Osvědčení o odborné způsobilosti v požární ochraně
 • Adresa
 • Datum narození

plnění smluvního vztahu

důkazní prostředek

prokázání způsobilosti

settings.

Doba uchování: 10 kalendářních roků po provedení záznamu

Kvalifikační doklady: 5 let po skončení plnění

Případní příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění přístupu, daňový poradce, finanční auditor, státní orgány a úřady, právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních údajů

Manželka/dítě

zaměstnance

Příjmení a jméno manžela/ky,
rodné číslo a název a adresa zaměstnavatele

 •  Jméno, příjmení a rodné číslo dítěte

právní povinnost

důkazní prostředek

Doba uchování: 10 kalendářních roků následujících po roce, kdy byly údaje zaúčtovány

Případní příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění přístupu, státní orgány a úřady, daňový poradce, finanční auditor, právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních údajů

Fyzické osoby jednající na základě obchodního vztahu

Jméno a příjmení

 •  Adresa trvalého pobytu
 • Mailová adresa
 • IP adresa
 • Rodné číslo (tyto a následující údaje jsou shromážděny výhradně u kvalifikačních dokladů zaměstnance – např. Osvědčení o odborné způsobilosti v požární ochraně)
 • Adresa
 • Datum narození

Smlouva, Zájem (důkazní nouze, bezpečnost a ochrana zdraví, ochrana majetku, ekonomický zájem, prokázání způsobilosti)

Doba uchování:

Smlouvy/objednávky atd. 10 po provedení záznamu

Kvalifikační doklady: 5 let po skončení plnění

Případní příjemci: státní orgány a úřady, daňový poradce, finanční auditor, právník společnosti

 

Majitelé společnosti

 • Jméno a příjmení
 • Adresa trvalého pobytu

 právní povinnost

Doba uchování:

15 kalendářních roků následujících po roce, kdy byly údaje zaznamenány na konkrétním dokladu

Případní příjemci:

zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění přístupu, státní orgány a úřady, právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních údajů

 

Statutární zástupci společnosti

 • Jméno a příjmení
 • Adresa trvalého pobytu

 právní povinnost

Doba uchování:

15 kalendářních roků následujících po roce, kdy byly údaje zaznamenány na konkrétním dokladu

Případní příjemci:

zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění přístupu, státní orgány a úřady, právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních údajů

 

Otisk razítka

 • Informace o oprávněné osobě k razítku

  (např. Jméno a příjmení, Identifikační číslo (na

důkazní prostředek

ve vztahu ke konkrétnímu použití

příjemci, případní příjemci: státní orgány, subdodavatelé, zákazníci, právník společno

Sídlo

Vrchlického 479/51
155 00 Praha 5 – Košíře

257 40 351

DIČ

CZ 257 40 351

Kancelář, provozovna

5.května 1073
252 29 – Dobřichovice

Telefon

+420 257 886 732

E-mail

realizace@areatzb.cz

Certifikáty
Kariéra
GDPR

Copyright ©2021 domena areatzb.cz